Lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động

Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động là gì?

Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động là hồ sơ quản lý các yếu tố có hại trong điều kiện và môi trường lao động ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, đồng thời thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp và nâng cao khả năng lao động cho người lao động.

Các yếu tố vệ sinh môi trường lao động gồm những gì?     

Các yếu tố vệ sinh môi trường lao động bao gồm yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió), vật lý (bức xạ nhiệt, ánh sáng, tiếng ồn, rung, phóng xạ, điện từ trường), bụi, hóa học, vi sinh vật gây bệnh, tâm sinh lý lao động và ec-gô-nô-mi, và các yếu tố khác trong môi trường lao động.

Đối tượng phải thực hiện vệ sinh môi trường lao động

Tất cả các cơ quan, doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, nhà xưởng,…có quản lý và sử dụng lao động mà chưa đăng ký hồ sơ vệ sinh môi trường lao động.

Căn cứ pháp lý lập hồ sơ vệ sinh lao động

 • Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội;
 • Căn cứ Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động;
 • Căn cứ Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
 • Căn cứ Thông tư 19/2016/TT-BYT của Bộ y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động.

Khi nào phải làm lại hồ sơ vệ sinh môi trường lao động?

Khoản 4, điều 35 Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định: Yếu tố có hại cần quan trắc, đánh giá được bổ sung cập nhật trong hồ sơ vệ sinh lao động trong trường hợp sau đây:

 1. Có thay đổi về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất hoặc khi thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở lao động mà có nguy cơ phát sinh yếu tố nguy hại mới đối với sức khỏe người lao động;
 2. Tổ chức quan trắc môi trường lao động đề xuất bổ sung khi thực hiện quan trắc môi trường lao động;
 3. Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Tần suất lập và làm báo cáo

Theo quy định tại Điều 7, Nghị định 39/2016/NĐ-CP: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong phạm vi quản lý định kỳ 1 năm/lần.

Hồ sơ vệ sinh lao động và báo cáo quan trắc môi trường lao động- quy định tại Khoản 3, Điều 45, Nghị định 44/2016/NĐ-CP:

Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, gửi báo cáo về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động về cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính và nơi có người lao động đang làm việc như sau:

 1. Báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở;
 2. Báo cáo Sở Y tế về việc thực hiện công tác quan trắc môi trường lao động tại cơ sở.
 3. Báo cáo y tế lao động – quy định tại Điều 12, Thông tư 19/2016/TT-BYT:

Cơ sở lao động gửi báo cáo y tế lao động về Trung tâm Y tế (dự phòng) quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh. Đối với cơ sở trực thuộc bộ, ngành gửi thêm 01 bản về đơn vị y tế bộ, ngành.

Thời gian gửi báo cáo:

 1. Trước ngày 05 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm;
 2. Trước ngày 10 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

Trình tự, thủ tục lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động

Kết quả đo kiểm tra môi trường lao động được lập và được lưu giữ như sau:

 • 01 bộ lưu tại cơ sở lao động.
 • 01 bộ lưu tại đơn vị quản lý về sức khỏe người lao động và môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động đặt trụ sở và tại đơn vị quản lý y tế Bộ, ngành đối với trường hợp cơ sở lao động thuộc quyền quản lý của Bộ, ngành.
 • 01 bộ lưu tại đơn vị thực hiện đo, kiểm tra môi trường lao động cho cơ sở lao động quy định tại khoản này.

Quy trình thực hiện lập hồ sơ vệ sinh lao động

 • Khảo sát tình hình hoạt động, quy mô sản xuất và tình trạng môi trường tại cơ sở.
 • Thống kê máy móc, trang thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.
 • Thống kê lượng lao động tiếp xúc trực tiếp với hóa chất độc hại.
 • Xác định, đưa ra biện pháp xử lý các nguồn gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động của dự án.
 • Phân tích mẫu khí xung quanh trong và ngoài khu vực sản xuất, mẫu khí thải tại nguồn.
 • Trình nộp hồ sơ vệ sinh lao động lên cơ quan chức năng phê duyệt.

Kết quả đo kiểm tra môi trường lao động được lập và được lưu giữ như sau:

 • 01 bộ lưu tại cơ sở lao động.
 • 01 bộ lưu tại đơn vị thực hiện đo, kiểm tra môi trường lao động cho cơ sở lao động quy định tại khoản này.
 • 01 bộ lưu tại đơn vị quản lý về sức khỏe người lao động và môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở lao động đặt trụ sở và tại đơn vị quản lý y tế. Bộ, ngành đối với trường hợp cơ sở lao động thuộc quyền quản lý của Bộ, ngành.

Doanh nghiệp bạn đã sẵn sàng lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động chưa ?

Gọi Việt Nhật ngay hôm nay theo số 0913.379.186

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *